Crowdfunding kampanja po meri tvog projekta

19.3.2018

Kada se odlučite da svoj projekat finansirate putem crowdfunding-a, važno je da izaberete i odgovarajuću crowdfunding platformu odnosno tip crowdfunding kampanje koji najviše odgovara vašem projektu. Izbor se može suziti na četiri glavna tipa kampanje. To su donacijski crowdfunding, crowdfunding temeljen na nagradama, crowdfunding temeljen na pozajmici (kreditu) i crowdfunding temeljen na učešću u kapitalu. Kako bi odluka bila što lakša, ukazaćemo na glavne karakteristike svakog tipa i na vrste projekata koji se najčešće finansiraju.

Donacijski crowdfunding je najjednostavniji s obzirom da je svaka uplata u kampanju donacija i ljudi koji ulažu novac ne očekuju ništa za uzvrat. Ovo je dobar način da se finansiraju kako projekti pojedinaca tako i neprofitnih i humanitarnih organizacija. Na platformama se često mogu naći projekti gde se prikupljaju sredstva za medicinske zahvate, očuvanje životne sredine, pomoć nakon elementarnih nepogoda, školovanje, zaštitu životinja ali i projekti gde pokretači kampanje prikupljaju sredstva za putovanje ili izlazak. Najpoznatija platforma je Global Giving, a u Srbiji je to platforma donacije.rs

Nagradni crowdfunding je najprepoznatljiviji i najveći broj ljudi ovaj tip povezuje sa crowdfunding-om. Razlika u odnosu na donacijski crowdfunding je u tome što prilikom uplate novca ljudi dobijaju nešto za uzvrat i otuda u nazivu reč nagrada. Na ovaj način se može finansirati veliki broj različitih vrsta projekata. Nagrade za uplaćena sredstva mogu biti simbolične kao što je bedž ili majica ili mogu biti sam proizvod za koji se sredstva i prikupljaju. Najpoznatije plaforme su Indiegogo i Kickstarter.

Investicijski crowdfunding predstavlja inovaciju u povezivanju kreditora i dužnika. Kod ovog tipa kampanja obe strane imaju korist. Oni koji primaju novac imaju prosečno znatno niže kamate u odnosu na one koje se mogu dobiti u bankama dok oni koji novac daju dobijaju kamatu koja im donosi prosečno veći prinos uodnosu na štednju u banci. Ovaj vid crowdfunding kampanje predstavlja dobru alternativu bankama. Crowdcube je najpoznatija platforma, a često se koristi i Seedrs i Funderbeam.

Crowdfunding temeljen na učešću u kapitalu je najskorije nastao i uz to je i najkompleksniji tip. Razlog ovome leži u tome što kada neko uplati novac za uzvrat dobija deo vlasništva u onome što finansirate. Ukoliko imate mali biznis ili start-up, ovo je dobar način da prikupite sredstva. Prednost je što proces traje mnogo kraće u odnosu na to kada deo firme prodajete poslovnim anđelima ili fondovima. Ipak, mana leži u tome što ovaj proces mora biti pravno regulisan kako bifinansiranje moglo uopšte da se odvija.

Dva najčešće korišćena tipa su crowdfunding temeljen na nagradi i na učešću u kapitalu. Jednom kada se odlučite za tip i izaberete platformu sve napore treba uložiti u osmišljavanje dobre crowdfunding kampanje.