Trendovi u oblasti crowdfunding-a u 2020. godini

20.1.2020

Crowdfunding je i dalje industrija koja se razvija i generiše sve veću količinu novca, ali i sve veći broj sjajnih inovativnih ideja koje postaju stvarnost. Uticaj crowdfunding-a na različite industrije i rast će se bez sumnje nastaviti i u 2020. godini. Šta možemo da očekujemo?

Jedinstveno evropsko crowdfunding tržište

Institucije Evropske unije usaglasile su stavove o predlogu regulative za crowdfunding u Evropskoj uniji. Na ovaj način će tržište crowdfunding-a postati jedinstveno, a pristup sredstvima olakšan. Očekuje se da će regulativa biti usvojena tokom ove godine, ali će primena početi u 2021. Backer-i će dobiti dodatnu zaštitu prilikom investiranja, a očekuje se i daleko viši nivo transparentnosti.

Različiti pravni okviri za crowdfunding u većini evropskih zemalja, kao i dostupnost platformi pravili su probleme autorima kampanja. Problemi i izazovi su prevazilaženi na različite načine, ali bilo da je u pitanju otvaranje kompanija u zemljama koje imaju povoljnije uslove za pokretanje crowdfunding kampanja ili korišćenje posrednika, to je vodilo uvećavanju troškova kampanja.

Jedinstvena pravila će ne samo olakšati autorima kampanja pokretanje, potencijalno im smanjiti troškove, već će i backer-ima pružiti jednak stepen zaštite bez obzira na to iz koje zemlje članice  Evropske unije dolaze.

Transformacija tržišta nekretnina

Tržište nekretnina postaje sledeća stanica koju crowdfunding osvaja. Crowdfunding nekretnina, odnosno investiranje u nekretnine putem crowdfunding-a nije novina, ali sve lakše ulaganje u nekretnine na ovaj način i sve niža donja granica investicije vodi porastu broja zainteresovanih i donatora.

Poznato je da je tržište nekretnina profitabilno, pa tako predviđanja kažu da će do 2027. godine tržište crowdfunding-a u oblasti nekretnina narasti na 868,982 miliona američkih dolara. 2018. godine vrednost ovog tržišta je iznosila 13,207 miliona američkih dolara, pa je jasno da je reč o veoma visokom rastu koji se očekuje.

Manje donacije za veći broj kampanja

Jedan od trendova koji se očekuje u 2020. godini je da backer-i daju manje donacije, ali da doniraju češće, odnosno da podrže veći broj kampanja. Učestalost odnosi prevagu nad visinom donacije, a poznato je da je sa stanovišta vidljivosti i testiranja proizvoda daleko bolja opcija da deset backer-a donira po 10 američkih dolara, nego da jedan backer donira 100 američkih dolara.

Mikroprojekti sa manjim ciljanim iznosima će biti sve češći, ali će omogućiti kampanje koje su efikasnije i održivije. Ovakvi projekti backer-ima pružaju osećaj da je njihov doprinos određenoj kampanji procentualno veći, pa je samim tim i njihovo zadovoljstvo što su ga podržali veće.

Psihološka osnova ovakvog ponašanja backer-a će dati „vetar u leđa” efektu završetka kampanje. Ljudi su vođeni željom da kampanja za koju doniraju bude uspešna. Kada donacija backer-a ima veći uticaj na to da se kampanja približi ciljanom iznosu, to zadovoljava pomenutu želju. Nivoi lučenja endorfina i oksitocina, hormona koji čine da se osećamo dobro i srećno, rastu. Ovaj efekat je mnogo lakše postići sa mikrokampanjama, pa je očekivano da ih u narednom periodu bude sve više.

Pričanje priče i segmentacija će igrati veću ulogu

Pričanje priče (storytelling) igra važnu ulogu u svakoj crowdfunding kampanji, ali će u narednom periodu zahtevati još veći stepen personalizacije kako bi se backer-i prepoznali u priči. Ovo ide „ruku pod ruku” sa segmentacijom ciljnih grupa. Promena kao što je ova, najviše će uticati na autore neprofitnih kampanja.

Primera radi, ako vodite kampanju koja se tiče dobrobiti životinja ili želite da finansirate hranu za azil za životinje, pretpostavka je da će backer-i biti ljudi koji vole životinje. Ova pretpostavka ne mora biti sasvim tačna, jer će određeni ljudi pokazivati veći afinitet prema određenim životinjama. Šaljiva podela na „cat persons” (osobe koje preferiraju mačke) i „dog persons” (osobe koje preferiraju pse) će igrati ulogu. Autori kampanja koji recimo žele da prikupe sredstva za hranu za pse će teže dolaziti do podrške onih koji preferiraju mačke, jer sama činjenica da neko voli životinje ne znači da će donirati za svaku kampanju koja se tiče njihove dobrobiti.

Efemerni sadržaj će nastaviti da raste

Takozvani efemerni sadržaj predstavlja sve one forme sadržaja na internetu koje su dostupne samo kratak vremenski period. U pitanju su video-sadržaji ili fotografije koji su dostupni određeni vremenski period (do 24 sata, kao npr. Instagram story) ili se na njega obraća pažnja kratak vremenski period iako je dostupan (kao npr. Instagram objava). Važnost ovih formi u komunikaciji na internetu i u vođenju kampanja je već dokazana.

Ovakav sadržaj posebno se priprema za društvene mreže i prati gotovo svaku crowdfunding kampanju. On omogućava veći domet poruka, viši nivo interakcije sa backer-ima i često inicira emotivnu reakciju i akciju u trenutku.

Uticaj efemernog sadržaja će u 2020. rasti, i biće potrebno da mu se posveti posebna pažnja prilikom planiranja crowdfunding kampanja kako bi bile uspešne.

Kraj putovanja važan je kao i samo putovanje

U prethodnom periodu pisali smo o važnosti pripreme kampanje, vođenja same kampanje i odnosa prema backer-ima. Putovanje donatora (donors journey) je važno, ali je i kraj putovanja jednako važan kao samo putovanje.

Konačni cilj svakog autora kampanje koji privuče potencijalnog backer-a na stranicu za donacije je da ta osoba odluči da donira određenu svotu novca. Kvalitetna priprema i vođenje kampanje će mnoge ljude dovesti do stranice za donaciju na sajtu ili platformi, ali važno je da se tu zadrže i doniraju.

Kvalitetne stranice za donaciju, optimizacija za mobilne telefone (globalno se preko 15% donacija vrši putem mobilnog telefona uz tendenciju rasta), aplikacije, manji broj klikova i neophodnih podataka, igraće važnu ulogu u 2020.

Godina pred nama donosi mnoge promene i izazove u crowdfunding-u. Dalji rast i razvoj crowdfunding-a, novine, globalni i lokalni tokovi ne treba da uplaše nikoga. Ovakvi izazovi vodiće većem stepenu kreativnosti i podizanju kvaliteta crowdfunding kampanja, što će u konačnici voditi i većem broju uspešnih kampanja.