Nove epizode crowdfunding edukativnog video-serijala

23.12.2019

U okviru Baze znanja – video-sekcija na našem sajtu objavljene su nove epizode edukativnih videa, koji pokrivaju različite faze crowdfunding-a na bazi nagrada. Informacije koje pružamo u ovim videima dobijene su istraživanjem praksi grupnog finansiranja i na osnovu studije „Grupno finansiranje na bazi nagrada u Srbiji: analiza prakse i preporuke za unapređenje pravnog okvira u cilju većih društvenih i ekonomskih efekata”.

Crowdfunding kampanja podrazumeva puno kreativnog posla i traži dobru organizaciju i komunikaciju sa potencijalnim backer-ima. Pisali smo o različitim aspektima uspešnih kampanja, a kroz novi video-materijal podelićemo više informacija o administrativnim aspektima kampanje koji čekaju autore.

Kada kampanja ispuni cilj i prikupi planirana sredstva na inostranoj platformi, sledeća faza su administrativne procedure koje treba proći kako bi novac mogao da se koristi. Video o obradi priliva sredstava autorima kampanja pruža    informacije o tome kako da taj posao završe na najlakši način.

S obzirom na to da u Srbiji ne postoji jedinstveni poreski tretman crowdfunding kampanja, postoji više opcija kako će sredstva prikupljena na ovaj način da budu oporezovana. Video o poreskom tretmanu crowdfunding kampanja daje pregled različitih opcija za oporezivanje i skreće pažnju na elemente koji na to utiču.

Na kraju uspešno sprovedenih crowdfunding kampanja na bazi nagrada, neophodno je poslati backer-ima obećane nagrade. Video o slanju pošiljki u crowdfunding kampanjama govori o izazovima koji nastaju tom prilikom i poštanskim procesima i procedurama.

Edukativni videi pružaju informacije koje autorima kampanja omogućavaju da se unapred informišu o različitim opcijama i izaberu najpogodnije za svoju kampanju. Uz stranicu o platformama koja autore kampanja informiše o prednostima i manama različitih platformi, kompletirane su informacije o svim segmentima kampanje.

Pripremamo i par videa u kojima će autori uspešnih kampanja iz Srbije podeliti svoja iskustva iz kampanja, kako bi motivisali one koji razmišljaju o crowdfunding-u da se odluče na taj korak.