Poreska uprava objavila Uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore

11.11.2019

U Srbiji je zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica propisano da se kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaju izdaci u zbirnom iznosu od najviše 5% od ukupnog prihoda za određene donacije. To znači da profitna pravna lica koja doniraju novac u određene svrhe mogu da se oslobode plaćanja dela poreza. Na ovaj način, trebalo bi da se dodatno motivišu da doniraju u određenim oblastima, koje su navedene i u Uputstvu za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore.


Uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore upućuje potencijalne donatore na procedure, regulativu i daje odgovore na praktična pitanja.


Zakon definiše zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, davanja ustanovama, odnosno pružaocima usluge socijalne zaštite, kao i humanitarnu pomoć za otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanrednih situacija (elementarne nepogode i sl.). Takođe, priznaju se davanja u oblasti kulture, uključujući i kinematografiju. Ipak, davanja za druge namene, koje nisu izričito navedene u samom tekstu zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, ne priznaju se kao poreski rashod, odnosno osnov umanjenja poreza. Donacije je moguće dati u novcu, robi i uslugama.


Da bi poreske olakšice bile priznate, donacije moraju da ispune dva uslova – da su usmerene ka licima registrovanim za opštekorisne namene i da primaoci donacije koriste donaciju isključivo za obavljanje delatnosti za koju su registrovani (zdravstvene, obrazovne, naučne itd.). Uputstvo bliže određuje koje uslove lica koja primaju donaciju treba da ispune, kako bi poreske olakšice bile priznate.


Kada je u pitanju davanje za humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, kao što su elementarne nepogode, situacija je malo drugačija. Poreske olakšice mogu se ostvariti samo na osnovu davanja izvršenih Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave. U praksi to znači da se direktna davanja fizičkim ili pravim licima (na primer žrtvama poplava) ne priznaju kao osnov olakšice. Ovakvo rešenje je verovatno ustanovljeno sa ciljem da se smanji prostor za manipulaciju.


Ulaganja u kulturu na osnovu kojih se može osloboditi dela poreza, navedena su precizno.


Uputstvo sadrži i opisane načine dokumentovanja i dokazivanja da su sredstva iskorišćena od strane primaoca donacije za odgovarajuće namene. Opisani su različiti slučajevi, odnosno načini dokazivanja, kada je u pitanju donacija u robi, uslugama i novcu.


Uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore možete preuzeti na sajtu Poreske uprave:

Uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore.